TỔNG QUAN
Giới thiệu chung về phường Cổ Thành - thành phố Chí Linh
04/11/2022 09:54:43

Giới thiệu chung về phường Cổ Thành - thành phố Chí Linh

Giới thiệu chung về phường Cổ Thành - thành phố Chí Linh

1. Lịch sử hình thành

Xã Cổ Thành gồm có 7 thôn. Trước cách mạng tháng Tám 1945 các thôn gọi là tổng Cổ Châu, gồm Nam Đông, Nam Đoài, Bình Giang, Thông Lộc, Thạch Thủy, Phao Sơn và Phao Tân.

Cuối năm 1980, Trung ương Đảng và Chính phủ có chủ trương xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại để giải quyết một phần tình trạng thiếu điện ở nước ta. Chính phủ quyết định điều chỉnh lại địa giới hành chính của 2 xã Cổ Thành và Nhân Huệ, đồng thời thành lập thị trấn Phả Lại mới.

Theo quyết định của Chính phủ và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện, tháng 2/1981, xã Cổ Thành được chia tách và sáp nhập 9 thôn của xã Nhân Huệ gồm: Ninh Giàng, Cổ Châu, Lý Dương, Tu Ninh, Đồng Tâm, Hòa Bình, Thành Lập, An Ninh, Cải Cách

Từ tháng 2 năm 1981 đến ngày 01 tháng 9 năm 2019 Cổ Thành có 13 thôn là: Thông Lộc, Nam Đông, Nam Đoài, Phao Tân, Ninh Giàng, Cổ Châu, Lý Dương, Tu Ninh, Đồng Tâm, Hòa Bình, Thành Lập, An Ninh, Cải Cách.

Thực hiện nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Như vậy Cổ Thành đã trở thành phường Cổ Thành từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ- HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, về sắp xếp, sát nhập, chia tách các thôn khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 5 năm 2019.

Như vậy kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2019 phường Cổ Thành sát nhập còn 12 khu dân cư.

2. Vị trí địa lý

Cổ Thành là một phường nằm cách trung tâm thị xã Chí Linh 10 km. Phía đông giáp phường Văn An, phía Bắc giáp phường Phả Lại, phía Nam giáp sông Kinh Thầy và huyện Nam Sách, phía Tây giáp sông Thái Bình và tỉnh Bắc Ninh.

3. Diện tích, dân số.

a) Diện tích

Tổng diện tích đất toàn phường: 826,46 ha

Cơ cấu các loại đất:

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp: 477,42 ha

- Diện tích đất phi nông nghiệp: 290,1 ha

- Diện tích đất chưa sử dụng: 2,56 ha

- Đất khu dân cư: 56.38 ha

b) Dân số, lao động:

Tính đến ngày 04/11/2022, dân số toàn phường là: 7.773 người.

Hội trường, phòng làm việc UBND phường Cổ Thành

Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH14 ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 623/NQ-UBTVQH14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 595/TTr-CP ngày 19 tháng 12 năm 2018 và Báo cáo thẩm tra số 1993/BC-UBPL14 ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban Pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương

1. Nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Chí Linh:

Nhập toàn bộ 0,46 km2 diện tích tự nhiên và 596 người của xã Kênh Giang vào xã Văn Đức. Sau khi nhập xã Kênh Giang vào xã Văn Đức, xã Văn Đức có 15,42 km2 diện tích tự nhiên và 10.616 người.

Địa giới hành chính xã Văn Đức: Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp phường Thái Học; Nam giáp huyện Kinh Môn và xã An Lạc; Bắc giáp phường Cộng Hòa và phường Hoàng Tân.

2. Thành lập 06 phường thuộc thị xã Chí Linh:

a) Thành lập phường An Lạc trên cơ sở toàn bộ 10,69 km2 diện tích tự nhiên và 7.113 người của xã An Lạc.

Địa giới hành chính phường An Lạc: Đông giáp huyện Kinh Môn và phường Văn Đức; Tây giáp phường Thái Học; Nam giáp phường Tân Dân; Bắc giáp phường Văn Đức;

b) Thành lập phường Cổ Thành trên cơ sở toàn bộ 8,15 km2 diện tích tự nhiên và 7.246 người của xã Cổ Thành.

Địa giới hành chính phường Cổ Thành: Đông giáp phường Văn An; Tây giáp tỉnh Bắc Ninh; Nam giáp huyện Nam Sách và xã Nhân Huệ; Bắc giáp phường Phả Lại;

c) Thành lập phường Đồng Lạc trên cơ sở toàn bộ 11,53 km2 diện tích tự nhiên và 7.536 người của xã Đồng Lạc.

Địa giới hành chính phường Đồng Lạc: Đông giáp huyện Kinh Môn; Tây và Nam giáp huyện Nam Sách; Bắc giáp phường Tân Dân;

d) Thành lập phường Hoàng Tiến trên cơ sở toàn bộ 15,70 km2 diện tích tự nhiên và 6.417 người của xã Hoàng Tiến.

Địa giới hành chính phường Hoàng Tiến: Đông và Nam giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp phường Hoàng Tân; Bắc giáp phường Bến Tắm;

đ) Thành lập phường Tân Dân trên cơ sở toàn bộ 9,38 km2 diện tích tự nhiên và 7.691 người của xã Tân Dân.

Địa giới hành chính phường Tân Dân: Đông giáp huyện Kinh Môn và phường An Lạc; Tây giáp huyện Nam Sách và phường Văn An; Nam giáp phường Đồng Lạc; Bắc giáp phường Chí Minh, phường Thái Học và phường An Lạc;

e) Thành lập phường Văn Đức trên cơ sở toàn bộ 15,42 km2 diện tích tự nhiên và 10.616 người của xã Văn Đức.

Địa giới hành chính phường Văn Đức: Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp phường Thái Học; Nam giáp phường An Lạc và huyện Kinh Môn; Bắc giáp phường Cộng Hòa và phường Hoàng Tân.

3. Thành lập thành phố Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương trên cơ sở toàn bộ 282,91 km2 diện tích tự nhiên và 220.421 người của thị xã Chí Linh.

Địa giới hành chính thành phố Chí Linh: Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; Tây giáp tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang; Nam giáp huyện Nam Sách và huyện Kinh Môn; Bắc giáp tỉnh Bắc Giang.

4. Sau khi nhập 02 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 06 phường và thành lập thành phố Chí Linh:

a) Thành phố Chí Linh19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 phường: An Lạc, Bến Tắm, Chí Minh, Cộng Hòa, Cổ Thành, Đồng Lạc, Hoàng Tân, Hoàng Tiến, Phả Lại, Sao Đỏ, Tân Dân, Thái Học, Văn An, Văn Đức và 05 xã: Bắc An, Hoàng Hoa Thám, Hưng Đạo, Lê Lợi, Nhân Huệ;

b) Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 02 thành phố; 264 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 220, 31 phường 13 thị trấn.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

2. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh xã An Lạc, xã Đồng Lạc, xã Cổ Thành, xã Hoàng Tiến, xã Kênh Giang, xã Tân Dân, xã Văn Đức và thị xã Chí Linh phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi theo Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Nơi nhận:

- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- HĐND, UBND tỉnh Hải Dương;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 3399

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân

Nghị quyết số01/2019/NQ-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các Thôn, Khu dân cư thành lập các thôn mới, Khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ SẮP XẾP, SÁP NHẬP, CHIA TÁCH CÁC THÔN, KHU DÂN CƯ THÀNH LẬP CÁC THÔN MỚI, KHU DÂN CƯ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, khu dân cư;

Xét Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sắp xếp, sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành lập 164 thôn mới, khu dân cư mới (98 thôn, 66 khu dân cư) trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 276 thôn, khu dân cư; chia tách 10 thôn.

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

2. Sau khi sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư để thành lập các thôn mới, khu dân cư mới, toàn tỉnh có 1.347 thôn, khu dân cư. Cụ thể:

a) Thành phố Hải Dương có 189 thôn, khu dân cư;

b) Thành phố Chí Linh có 156 thôn, khu dân cư;

c) Huyện Kinh Môn có 113 thôn, khu dân cư;

d) Huyện Kim Thành có 91 thôn, khu dân cư;

e) Huyện Nam Sách có 93 thôn, khu dân cư;

g) Huyện Thanh Hà có 97 thôn, khu dân cư;

h) Huyện Cẩm Giang: 119 thôn, khu dân cư;

i) Huyện Bình Giang có 89 thôn, khu dân cư;

k) Huyện Gia Lộc có 113 thôn, khu dân cư;

l) Huyện Tứ Kỳ có 108 thôn, khu dân cư;

m) Huyện Thanh Miện có 83 thôn, khu dân cư;

n) Huyện Ninh Giang có 96 thôn, khu dân cư.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 5 năm 2019./.


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội b/c);
- Chính phủ
b/c);
- Bộ Nội vụ
b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL)
b/c);
- Ban Công tác đại biểu;
b/c)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy
b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT HĐND tỉnh, UBND,
UB MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

1. Phường Cổ Thành: Hiện tại có 13 Khu dân cư, thành lập 01 KDC mới

Thành lập Khu dân cư Cổ Châu phường Cổ Thành trên cơ sở nhập toàn bộ 15,21 ha diện tích tự nhiên; 54 hộ gia đình, 191 nhân khẩu của Khu dân cư Cải Cách với Khu dân cư Cổ Châu có diện tích tự nhiên 73,24 ha; 203 hộ gia đình, 652 nhân khẩu.

Khu dân cư Cổ Châu có diện tích tự nhiên 88,45 ha; 257 hộ gia đình, 843 nhân khẩu. Vị trí địa lý, ranh giới: Đông giáp Đường 17B; Tây giáp Khu dân cư Phao Tân; Nam giáp Khu dân cư Đồng Tâm; Bắc giáp Khu dân cư Nam Đoài.

Sau khi thành lập khu dân cư mới, phường Cổ Thành có 12 khu dân cư: CChâu, Thông Lộc, Nam Đông, Nam Đoài, Ninh Giàng, Đồng Tâm, Tu Ninh, Hòa Bình, Thành Lập, An Ninh, Lý Dương, Phao Tân.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 246
Trước & đúng hạn: 246
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 07:31:35)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CỔ THÀNH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Cường- Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203582265

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 55,444